IV TROPHY Szczecinek 2021

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY: 

 • Miasto Szczecinek
 • Powiat Szczecinecki
 • Gmina Szczecinek
 • Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

II. PATRONAT MEDIALNY:

 • iszczecinek.pl
 • Temat.net
 • Miasto z Wizją
 • TV Zachód

III. MIEJSCE I TERMIN ZWODÓW:

 1. 14 października 2021 r. – odprawa sędziowska.
 2. 15 – 16 2021 r. października – zawody.
 3. Jezioro Trzesiecko w Szczecinku oraz Jezioro Wierzchowo w Wierzchowie k./Szczecinka.

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorzy TROPHY SZCZECINEK 2021 ustalają, że w czasie zawodów obowiązywać będzie przyjęty regulamin wędkowania oraz system punktacji.
 2. Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji drużynowej – parami.
 3. Zawody rozgrywane będą w dwóch, sześciogodzinnych turach. Pierwszego dnia połowa ekip (wg. losowania) rywalizować będzie na jeziorze Trzesiecko, druga
  na jeziorze Wierzchowo. Drugiego dnia zmagań następuje zamiana sektorów.
 4. Suma długości punktowanych ryb w klasyfikacji drużynowej stanowi podstawę
  do wyłonienia zwycięzców. W sytuacji, gdy suma ryb pokrywa się w przypadku dwóch lub więcej osad, decyduje największa ryba.
 5. Udział w zawodach mogą brać tylko uczestnicy, nie będący pod wpływem alkoholu ani żadnych innych środków psychoaktywnych.
 6. Obowiązek opłacenia ewentualnego zryczałtowanego podatku od nagród rzeczowych spoczywa na zwycięzcach.
 7. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem
  się do jego przestrzegania.

V. POSTANOWIENIA dot. REGULAMINU WĘDKOWANIA

 1. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby posiadające kartę wędkarską.
 2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści
  do zawodów. Łodzie muszą być wyposażone w sprzęt określony przepisami prawa.
 3. Używane podczas zawodów wędki i przynęty sztuczne, muszą spełniać warunki określone w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.
 4. Zabrania się używania osęki.
 5. Zaleca się stosowanie haków i kotwiczek bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów.
 6. Każda osada musi być wyposażona w podbierak oraz siatkę do przechowywania żywych ryb. Siatka nie dotyczy załóg, których łodzie wyposażone są w napowietrzone bakisty z wodą, służące do przetrzymywania żywych ryb.
 7. Organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości sędziów
  w stosunku do liczby zawodników. Podczas odprawy podany zostanie sposób komunikowania się z sędziami, np. poprzez wystawienie ponad pokład łodzi chorągiewki sygnalizacyjnej lub poprzez założenie odblaskowej kamizelki.
 8. Czas trwania tury 6 godzin.
 9. Obowiązują następujące sygnały:
  1. Pierwszy sygnał dźwiękowy – rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje
   się dodatkowego czasu na dopłynięcie w wybrane miejsce;
  1. Drugi sygnał dźwiękowy – zakończenie zawodów. Od tego momentu zawodnicy mają 30 minut na zdanie kart startowych.
 10. Zawodnicy łowią na wyznaczonych przez organizatora akwenach. Minimalne odległości pomiędzy łodziami zawodników muszą wynosić minimum 50m.
 11. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych przy przekazywaniu informacji, wodowaniu i załadunku łodzi. Zawodnicy mogą udzielać sobie wzajemnej pomocy.
 12. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosond i silników spalinowych bez ograniczenia mocy.
 13. Zawody rozgrywane są wyłącznie na „żywej rybie”. Bezwzględnie obowiązuje zasada „złów i wypuść”.
 14. Zawodnik zobowiązany jest do przetrzymywania ryb w siatce, obszernym podbieraku lub napowietrzonej bakiście, aż do chwili okazania sędziemu. Zawodnik podaje złowioną rybę sędziemu za pomocą podbieraka. Sędzia wyciąga rybę z podbieraka, mierzy ją głośno podając pomiar, po czym wypuszcza. Długość ryby – z dokładnością do 1mm – zostaje zapisana w karcie startowej i potwierdzona podpisami sędziego oraz zawodnika.
 15. Jeżeli załoga nie zgadza się z wynikiem pomiaru dokonanym przez sędziego,
  do kolejnego pomiaru wzywa się najbliższą ekipę sędziowską. Jej decyzja jest ostateczna.
 16. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: okoń, szczupak, sandacz.
 17. Organizatorzy ustalają następujące minimalne wymiary ryb, dopuszczonych
  do klasyfikacji:
  1. Okoń – 250 mm;
  1. Szczupak – 650 mm;
  1. Sandacz – 550 mm.
 18. Punktowane będą najdłuższe ryby złowione przez drużynę, zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. 2 najdłuższe szczupaki + najdłuższe okonie = Σmm;
  1. 2 najdłuższe sandacze + 2 najdłuższe okonie = Σmm;
  1. 1 najdłuższy sandacz + 1 najdłuższy szczupak + 2 okonie = Σmm.
   Do punktacji liczy się łączna długość złowionych ryb, maksymalnie czterech,  zgodnie z w/w specyfikacją.
 19.  Jednostka miary – milimetr.
 20. Do pomiaru zgłaszane mogą być wszystkie ryby złowione przez załogi,
  które osiągnęły wymiar określony przez organizatorów. Po zakończeniu tur największe z nich będą zaliczone do klasyfikacji, zgodnie z w/w specyfikacją.
 21. Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów miarowych (milimetrów) w ciągu dwóch dni rwania zawodów.  

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Rejestracja odbywa się poprzez stronę www.wedkarskiszczecinek.pl
 2. Ilość miejsc jest ograniczona.
 3. Lista startowa zostanie opublikowana po zakończeniu procesu rejestracji.
 4. Decyduje poprawny proces rejestracji oraz wpłata wpisowego na konto organizatora do dnia 04.10.2021r.
 5. Opłata startowa wynosi:
  1. 1300,00 zł (dwuosobowa obsada łodzi)
   1. Zezwolenie na wędkowanie na jeziorach Trzesiecko oraz Wierzchowo w dniach 15 – 16 października 2021r.;
   1. Gorący posiłek w czasie obu tur zawodów;
   1. Pakiet startowy od sponsorów i organizatorów;
   1. Profesjonalną obsługę sędziowską;
   1. Zaproszenie na bankiet.

VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU, ZWROT PIENIĘDZY

 1. Po opłaceniu wpisowego, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach losowych, istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.
 2. Ostatecznym terminem rezygnacji i pisemnego zgłoszenia tego organizatorom jest 8 października 2021r.
 3. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej.
 4. Każda rezygnacja rozpatrywana będzie indywidualnie.
 5. Nie ma możliwości sprzedaży miejsca w zawodach innej drużynie.
 6. Wszelkie zmiany w składach osobowych poszczególnych drużyn, wymagają akceptacji i zgody organizatorów.
 7. Po rezygnacji team-u z udziału w zawodach, ich miejsce zostanie przyznane drużynie z listy rezerwowej.
 8. Ewentualna kwota zwrotu zostanie pomniejszona o poniesione koszty organizacyjne.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu rezygnacji pieniądze zwracane będą na konto, z którego zostały przesłane organizatorom.

VIII. NAGRODY

 1. 1 miejsce – 20.000,00 zł w gotówce oraz sprzęt wędkarski.
 2. 2 miejsce – 10.000,00 zł w gotówce oraz sprzęt wędkarski.
 3. 3 miejsce – 5.000,00 zł w gotówce oraz sprzęt wędkarski.
 4. Nagrody specjalne za najdłuższą rybę złowioną podczas zawodów: szczupak, sandacz, okoń.
 5. Podatek od nagród pieniężnych zostanie opłacony przez organizatorów.

IX. PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
Ul. Kościuszki 22
78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.plDane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl . Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

2. Akceptując regulamin zawodów wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oświadczam i tym samym  zezwalam organizatorom zawodów na nieodpłatne wykorzystanie, rozpowszechnianie i publikowanie mojego wizerunku, który będzie utrwalony na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, włączając wszelkiego rodzaju media ogólnokrajowe i lokalne, prasę ogólnokrajową i lokalną, banery, plakaty, wydawnictwa krajowe i lokalne, oraz na zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych organizatorów mojego wizerunku,  w formie fotografii analogowej lub cyfrowej oraz zdjęć filmowych – powstałych w związku z udziałem w Zawodach Wędkarskich TROPHY 2021, które odbędą się w dn. 14 – 17.10.2021r. na jeziorze Trzesiecku oraz na jeziorze Wierzchowo – w całości lub w części, także wraz z wizerunkami innych osób (m.in. fotografie, portrety, rysunki, nagrania video, kolaże), bez ograniczeń terytorialnych w celu promocji wydarzenia.